tom menu

Regulamin

To jest wersja demonstracyjna sklepu do celów testowych— Zamówienia nie będą realizowane.

określający zasady korzystania z serwisu SieOglaszaj.pl

 1. Podmiotem zarządzającym serwisem umieszczonym w domenie www.sieoglaszaj.pl jest SYMEN.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Numer KRS 0000398299, NIP 132850753, REGON145830752, WARSZAWA ul. Jantarowy Szlak 4 / 69 , mail: biurokomandytowej@symen.pl, zwane dalej także „SYMEN”.
 2. Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych za pomocą strony Internetowej w domenie sieoglaszaj.pl zwanej dalej Serwisem i nie dotyczy żadnej innej działalności SYMEN.
 3. Przystąpienie do korzystania z Serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Regulamin jest wiążący dla wszystkich użytkowników Serwisu, zwanych dalej „użytkownikami” i/lub „ogłoszeniodawcami”.

Ogłoszenia:

 1. Serwis umożliwia wstawianie ogłoszeń. Ogłoszenie może być wstawiane za darmo lub za opłatą. Opłaty pobierane są za wstawienie ogłoszenia, a nie za jego utrzymanie w serwisie. Umowa o wstawienie ogłoszenia darmowego  zostaje zawarta, gdy użytkownik opublikuje ogłoszenie.  Umowa o wstawienie ogłoszenia płatnego zostaje zawarta, gdy Symen otrzyma opłatę za wstawienie ogłoszenia. Opłaty za ogłoszenia pobierane są wyłącznie za pośrednictwem operatorów rozliczeniowych takich jak przelewy24.pl lub Pay Pal . Operator rozliczeniowy może pobierać opłaty za korzystanie z jego usług. W przypadku błędów w księgowaniu opłat wszelkie reklamacje należy składać do właściwego operatora rozliczeniowego.
 2.  Ogłoszenia mogą mieć określony maksymalny czas wyświetlania. Czas wyświetlania ogłoszenia darmowego może być skrócony w przypadku likwidacji serwisu przed upływem tego czasu. Ogłoszenia mogą być typu zwykłego lub wyróżnione.
 3. Ogłoszeniodawca może w każdej chwili usunąć ogłoszenie.
 4. Ogłoszeniodawca może odnowić ogłoszenie. Odnowienie ogłoszenia może odbywać się za opłatą.
 5. Ogłoszeniodawca może edytować ogłoszenie z wyjątkiem zmiany kategorii do której przypisane jest dane ogłoszenie.
 6.  Każde ogłoszenie może być przypisane tylko do jednej kategorii.
 7. W treści ogłoszeń możliwe jest wstawianie opisu przedmiotu ogłoszenia, jego obrazów, osadzanie materiałów wideo oraz zamieszczenie jednego linku do strony internetowej ogłoszeniodawcy.
 8. W trakcie zamieszczania ogłoszenia wymagane (obowiązkowe) jest podanie ważnego adresu email, który to adres będzie udostępniany publicznie. Ten adres emai będzie również adresem do ewentualnej korespondencji Symen z użytkownikiem. Ponadto można (dobrowolnie) podać telefon kontaktowy lub inne dane które również będzie udostępniane publicznie.
 9. Treść ogłoszenia musi odpowiadać kategorii w której ogłoszenie zostało zamieszczone.
 10. W treści ogłoszenia mogą się znajdować wyłącznie materiały do których ogłoszeniodawca ma prawa autorskie.
 11. Ogłoszenia nie mogą zawierać treści obraźliwych, propagujących nienawiść, rasistowskich, pornograficznych, politycznych, ani innych treści obrażających dobre obyczaje.
 12. Ogłoszenia naruszające treść punktów 9, 10, 11 mogą być usuwane przez operatora tego serwisu. Usunięcie ogłoszeń naruszających wymienione postanowienia będzie odbywało się bez żadnego wzywania do edycji treść ogłoszenia. W przypadku usunięcia ogłoszenia z powodu naruszenia tych punktów nie będzie zwracana żadna opłata wniesiona za wystawienie ogłoszenia.
 13. Operator nie gwarantuje stałej pozycji ogłoszeń na liście ogłoszeniowej, ponieważ pozycja ta zależy od działań innych ogłoszeniodawców.
 14. Operator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń a wszelkie treśi ogłoszenia pozostają własnością ich autorów.
 15. Faktury za ogłoszenia płatne dostarczane będą w formie elektronicznej, na co ogłoszeniodawca wyraża zgodę, i będą do pobrania po zalogowaniu się do konta użytkownika.

Polityka Prywatności

 1. Serwis zbiera dane ogłoszeniodawców tylko w niezbędnym zakresie dla umożliwienia wstawienia ogłoszenia. W przypadku ogłoszeń darmowych jedyną wymaganą daną jest podanie czynnego adresu email ponieważ jest to wymagane w trakcie procesu rejestracji użytkownika. W przypadku ogłoszeń płatnych należy dodatkowo podać dane służące wystawieniu faktury za wstawienie ogłoszenia.  Administratorem danych osobowych jest SYMEN.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Numer KRS 0000398299, NIP 132850753, REGON145830752, WARSZAWA ul. Jantarowy Szlak 4 / 69 , mail: biurokomandytowej@symen.pl, który powierzył przetwarzanie i opiekę nad bazami danych firmie hostingowej home.pl S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 852-21-03-252, REGON: 811158242, KRS: 0000431335. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu i poprawiania swoich danych osobowych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. – traci moc o północy 24 maja 2018
 2. Jedyną obowiązkową daną do kontaktu podawaną w widoku publicznym jest wspomniany wyżej adres email. Ogłoszeniodawca sam i na własną odpowiedzialność decyduje jakie inne dane do kontaktu będzie podawał widoku publicznym.
 3. Serwis nie zbiera danych dotyczących osób zainteresowanych ogłoszeniami.
 4. Serwis stosuje technologię cookies na zasadach określonych na stronie https://sieoglaszaj.pl/cookies

Postanowienia szczególne obowiązujące w odniesieniu do użytkowników platformy będących Konsumentami w rozumieniu przepisów prawa:

– Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
– Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia jej zawarcia.
– Użytkownik będący Konsumentem potwierdzając złożenie zamówienia wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Umowa o wstawienie ogłoszenia darmowego  zostaje zawarta, gdy użytkownik opublikuje ogłoszenie.  Umowa o wstawienie ogłoszenia płatnego zostaje zawarta, gdy Symen otrzyma opłatę za wstawienie ogłoszenia. Użytkownik oświadcza, że wie iż w związku ze zgodą na wykonanie świadczenia przed upływem terminu traci prawo do odstąpienia od umowy.
– Operator serwisu informuje użytkowników będących Konsumentami w rozumieniu przepisów prawa o treści art. 38 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta “Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:… ustęp 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy“.
– Użytkownik będący Konsumentem wyraża zgodę na dostarczenie potwierdzenia zawarcia umowy (przyjęcia zamówienia) w formie elektronicznej na adres e-mail, który jest podany w moim profilu użytkownika w trakcie składania zamówienia.
– Użytkownik będący Konsumentem potwierdzając złożenie zamówienia oświadcza, że poinformowano go o tym, że w niektórych wypadkach Operator rozliczeń może wymagać opłaty za jego usługi i że informacje o wysokości tej opłaty powinien podać Operator w swoim serwisie. Oświadcza też, że składając zamówienie wyraża zgodę na ewentualne poniesienie tych opłat.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY zawartej za pośrednictwem platformy www.lebiedz.com.pl, przez Użytkownika będącego Konsumentem:
(formularz ten należy wypełnić i odesłać  tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat: Symen.pl Sp. z o.o.  adres do korespondencji: e-mail biurokomandytowej@symen.pl,  03-982 Warszawa, Jantarowy Szlak 4 / 69
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących
rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić

———-

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje nie przysługuje użytkownikowi będącemu konsumentem między innymi w odniesieniu do umów:

– o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy
– w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;
– w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie
połączone z innymi rzeczami;
– w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane
w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
-o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło
się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go
przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

——

 

Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas Symen.pl Sp. z o.o.  adres do korespondencji e-mail biurokomandytowej@symen.pl, 03-982 Warszawa, Jantarowy Szlak 4 / 69 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład  pocztą elektroniczną na adres biurokomandytowej@symen.pl).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności,  niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Rozdział II [obowiązuje od 25 maja 2018]

Przetwarzanie danych osobowych

1 – Administratorem danych osobowych jest:

Nazwa: SYMEN.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Adres: 03-982 Warszawa ul. Jantarowy Szlak 4 /69
Kontakt: mail: biurokomandytowej@symen.pl

2- Cele przetwarzania:

 • Kontakt z klientem (także potencjalnym)
 • Umożliwienie korzystania z zakupionych usług
 • Informowanie o tematach którymi zainteresowana jest osoba której dane dotyczą
 • Fakturowanie

3 – Podstawy prawne przetwarzania:

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; lub
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; lub
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; lub
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

4 – Prawnie uzasadniony interes realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią:

 • Informowanie o tematach którymi zainteresowana jest osoba której dane dotyczą
 • Prowadzenie rozliczeń
 • Dostawa usług lub towarów

5 – Kategorie danych osobowych:

Imię i Nazwisko, dane do kontaktu, dane adresowe, dane niezbędne do wystawienia faktury

6 – Kategorie odbiorców:

biura rachunkowe (jeśli ma zastosowanie), firmy hostingowe (jeśli ma zastosowanie), właściwi SPRZEDAWCY (jeśli ma zastosowanie)

7 – Okres przetwarzania danych:

Dane przetwarzane są przez czas określony w przepisach prawa, lub do czasu wycofania zgody (jeśli ma zastosowanie) bądź wyrażenia sprzeciwu (jeśli ma zastosowanie), lub czasu niezbędnego do wykonania umowy bądź przedstawienia oferty i prowadzania negocjacji.

8 – Informacja o prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Jeśli dane osobowe zebrano na podstawie zgody to Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę.

9 – Prawa przysługujące Osobie do której należą dane osobowe:

Wyciąg z rozporządzenie o ochronie danych osobowych:

Artykuł 15

Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą
1. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
a) cele przetwarzania;
b) kategorie odnośnych danych osobowych;
c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

2. Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46, związanych z przekazaniem.

3. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.

4. Prawo do uzyskania kopii, o której mowa w ust. 3, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

Artykuł 16

Prawo do sprostowania danych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Artykuł 17

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;
d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1.

2. Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a na mocy ust. 1 ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.

3. Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:
a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3;
d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Artykuł 18

Prawo do ograniczenia przetwarzania
1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

2. Jeżeli na mocy ust. 1 przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

3. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia na mocy ust. 1.

Artykuł 19

Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania
Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z art. 16, art. 17 ust. 1 i art. 18, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego
zażąda.

Artykuł 20

Prawo do przenoszenia danych
1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:
a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) [zgoda osoby której dane dotyczą – przyp. Symen.pl] lub art. 9 ust. 2 lit. a) [dane wrażliwe – zgoda osoby której dane dotyczą – przyp. Symen.pl] lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) [przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy – przyp. Symen.pl]; oraz
b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

2. Wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

3. Wykonanie prawa, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, pozostaje bez uszczerbku dla art. 17. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

4. Prawo, o którym mowa w ust. 1, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

Artykuł 21

Prawo do sprzeciwu
1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

3. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

4. Najpóźniej przy okazji pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą, wyraźnie informuje się ją o prawie, o którym mowa w ust. 1 i 2, oraz przedstawia się je jasno i odrębnie od wszelkich innych informacji.

5. W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

6. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1*, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym

10 – Informacje dodatkowe

W wielu przypadkach swoje dane osobowe możesz edytować lub usunąć samodzielnie na przykład poprzez skorzystanie ze specjalnego linku zamieszczanego w każdym newsletterze lub poprzez zalogowanie się na swoje konto użytkownika. Jeśli nie wiesz jak to zrobić skontaktuj się z nami.

To jest wersja demonstracyjna sklepu do celów testowych— Zamówienia nie będą realizowane. Zamknij