tom menu

Regulamin

określający zasady korzystania z serwisu SieOglaszaj.pl

 1. Podmiotem zarządzającym serwisem umieszczonym w domenie www.sieoglaszaj.pl jest SYMEN.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Numer KRS 0000398299, NIP 132850753, REGON145830752, WARSZAWA ul. Jantarowy Szlak 4 / 69 , mail: biurokomandytowej@symen.pl, zwane dalej także „SYMEN”.
 2. Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych za pomocą strony Internetowej w domenie sieoglaszaj.pl zwanej dalej Serwisem i nie dotyczy żadnej innej działalności SYMEN.
 3. Przystąpienie do korzystania z Serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Regulamin jest wiążący dla wszystkich użytkowników Serwisu, zwanych dalej „użytkownikami” i/lub „ogłoszeniodawcami”.

Ogłoszenia:

 1. Serwis umożliwia wstawianie ogłoszeń. Ogłoszenie może być wstawiane za darmo lub za opłatą. Opłaty pobierane są za wstawienie ogłoszenia, a nie za jego utrzymanie w serwisie. Umowa o wstawienie ogłoszenia darmowego  zostaje zawarta, gdy użytkownik opublikuje ogłoszenie.  Umowa o wstawienie ogłoszenia płatnego zostaje zawarta, gdy Symen otrzyma opłatę za wstawienie ogłoszenia. Opłaty za ogłoszenia pobierane są wyłącznie za pośrednictwem operatorów rozliczeniowych takich jak przelewy24.pl lub Pay Pal . Operator rozliczeniowy może pobierać opłaty za korzystanie z jego usług. W przypadku błędów w księgowaniu opłat wszelkie reklamacje należy składać do właściwego operatora rozliczeniowego.
 2.  Ogłoszenia mogą mieć określony maksymalny czas wyświetlania. Czas wyświetlania ogłoszenia darmowego może być skrócony w przypadku likwidacji serwisu przed upływem tego czasu. Ogłoszenia mogą być typu zwykłego lub wyróżnione.
 3. Ogłoszeniodawca może w każdej chwili usunąć ogłoszenie.
 4. Ogłoszeniodawca może odnowić ogłoszenie. Odnowienie ogłoszenia może odbywać się za opłatą.
 5. Ogłoszeniodawca może edytować ogłoszenie z wyjątkiem zmiany kategorii do której przypisane jest dane ogłoszenie.
 6.  Każde ogłoszenie może być przypisane tylko do jednej kategorii.
 7. W treści ogłoszeń możliwe jest wstawianie opisu przedmiotu ogłoszenia, jego obrazów, osadzanie materiałów wideo oraz zamieszczenie jednego linku do strony internetowej ogłoszeniodawcy.
 8. W trakcie zamieszczania ogłoszenia wymagane (obowiązkowe) jest podanie ważnego adresu email, który to adres będzie udostępniany publicznie. Ten adres emai będzie również adresem do ewentualnej korespondencji Symen z użytkownikiem. Ponadto można (dobrowolnie) podać telefon kontaktowy lub inne dane które również będzie udostępniane publicznie.
 9. Treść ogłoszenia musi odpowiadać kategorii w której ogłoszenie zostało zamieszczone.
 10. W treści ogłoszenia mogą się znajdować wyłącznie materiały do których ogłoszeniodawca ma prawa autorskie.
 11. Ogłoszenia nie mogą zawierać treści obraźliwych, propagujących nienawiść, rasistowskich, pornograficznych, politycznych, ani innych treści obrażających dobre obyczaje.
 12. Ogłoszenia naruszające treść punktów 9, 10, 11 mogą być usuwane przez operatora tego serwisu. Usunięcie ogłoszeń naruszających wymienione postanowienia będzie odbywało się bez żadnego wzywania do edycji treść ogłoszenia. W przypadku usunięcia ogłoszenia z powodu naruszenia tych punktów nie będzie zwracana żadna opłata wniesiona za wystawienie ogłoszenia.
 13. Operator nie gwarantuje stałej pozycji ogłoszeń na liście ogłoszeniowej, ponieważ pozycja ta zależy od działań innych ogłoszeniodawców.
 14. Operator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń a wszelkie treśi ogłoszenia pozostają własnością ich autorów.
 15. Faktury za ogłoszenia płatne dostarczane będą w formie elektronicznej, na co ogłoszeniodawca wyraża zgodę, i będą do pobrania po zalogowaniu się do konta użytkownika.

Polityka Prywatności

 1. Serwis zbiera dane ogłoszeniodawców tylko w niezbędnym zakresie dla umożliwienia wstawienia ogłoszenia. W przypadku ogłoszeń darmowych jedyną wymaganą daną jest podanie czynnego adresu email ponieważ jest to wymagane w trakcie procesu rejestracji użytkownika. W przypadku ogłoszeń płatnych należy dodatkowo podać dane służące wystawieniu faktury za wstawienie ogłoszenia. Administratorem danych osobowych jest SYMEN.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Numer KRS 0000398299, NIP 132850753, REGON145830752, WARSZAWA ul. Jantarowy Szlak 4 / 69 , mail: biurokomandytowej@symen.pl, który powierzył przetwarzanie i opiekę nad bazami danych firmie hostingowej home.pl S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 852-21-03-252, REGON: 811158242, KRS: 0000431335. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu i poprawiania swoich danych osobowych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.
 2. Jedyną obowiązkową daną do kontaktu podawaną w widoku publicznym jest wspomniany wyżej adres email. Ogłoszeniodawca sam i na własną odpowiedzialność decyduje jakie inne dane do kontaktu będzie podawał widoku publicznym.
 3. Serwis nie zbiera danych dotyczących osób zainteresowanych ogłoszeniami.
 4. Serwis stosuje technologię cookies na zasadach określonych na stronie https://sieoglaszaj.pl/cookies

Postanowienia szczególne obowiązujące w odniesieniu do użytkowników platformy będących Konsumentami w rozumieniu przepisów prawa:

– Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
– Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia jej zawarcia.
– Użytkownik będący Konsumentem potwierdzając złożenie zamówienia wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Umowa o wstawienie ogłoszenia darmowego  zostaje zawarta, gdy użytkownik opublikuje ogłoszenie.  Umowa o wstawienie ogłoszenia płatnego zostaje zawarta, gdy Symen otrzyma opłatę za wstawienie ogłoszenia. Użytkownik oświadcza, że wie iż w związku ze zgodą na wykonanie świadczenia przed upływem terminu traci prawo do odstąpienia od umowy.
– Operator serwisu informuje użytkowników będących Konsumentami w rozumieniu przepisów prawa o treści art. 38 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta “Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:… ustęp 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy“.
– Użytkownik będący Konsumentem wyraża zgodę na dostarczenie potwierdzenia zawarcia umowy (przyjęcia zamówienia) w formie elektronicznej na adres e-mail, który jest podany w moim profilu użytkownika w trakcie składania zamówienia.
– Użytkownik będący Konsumentem potwierdzając złożenie zamówienia oświadcza, że poinformowano go o tym, że w niektórych wypadkach Operator rozliczeń może wymagać opłaty za jego usługi i że informacje o wysokości tej opłaty powinien podać Operator w swoim serwisie. Oświadcza też, że składając zamówienie wyraża zgodę na ewentualne poniesienie tych opłat.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY zawartej za pośrednictwem platformy www.lebiedz.com.pl, przez Użytkownika będącego Konsumentem:
(formularz ten należy wypełnić i odesłać  tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat: Symen.pl Sp. z o.o.  adres do korespondencji: e-mail biurokomandytowej@symen.pl,  03-982 Warszawa, Jantarowy Szlak 4 / 69
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących
rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić

———-

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje nie przysługuje użytkownikowi będącemu konsumentem między innymi w odniesieniu do umów:

– o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy
– w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;
– w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie
połączone z innymi rzeczami;
– w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane
w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
-o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło
się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go
przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

——

 

Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas Symen.pl Sp. z o.o.  adres do korespondencji e-mail biurokomandytowej@symen.pl, 03-982 Warszawa, Jantarowy Szlak 4 / 69 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład  pocztą elektroniczną na adres biurokomandytowej@symen.pl).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności,  niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.